1. Metod för tillträde
Användare kan ansluta sig till tjänsten där den är tillgänglig via:
Den här webbplatsen
SMS
Mobilt Internet
2. Premium SMS-veckans åtkomst – Allmänna Villkor
2,1. Genom att ge ditt mobilnummer till oss via internet, via online annonser
eller andra kampanjer får du tillgång till den valda tjänsten. Du godkänner
att all information du tillhandahåller via vår webbplats eller på annat sätt
är sant, korrekt och fullständigt, och att du kommer att se till att denna
information alltid hålls korrekt och uppdaterad. Vi förbehåller oss rätten att
begära verifiering av din ålder, identitet och kontaktuppgifter.
2,2. Du vill faktureras via SMS, där du får textmeddelanden som skickas till
din mobiltelefon som sedan debiteras vid leverans. Faktureringen via SMSavsnittet av dessa villkor förklarar detta.
Fakturering via SMS
2,3. Om du valde att delta via internet efter att ha skickat ditt mobilnummer
till oss via en av våra online-kampanjer kan du validera din deltagande på
en av följande sätt: Du kommer antingen att få ett textmeddelande som
ber dig att validera din registrering genom att svara via ett
textmeddelande, eller en PIN-kod kommer att skickas till dig via
textmelding/SMS för att bekräfta att ditt mobilnummer är korrekt. Du måste
sedan skriva in denna PIN-koden i den angivna panelen på online
marknadsföringssidan för att validera din deltagande.
2,4. Efter att du anslutit dig till tjänsten skickas ett ”tack för
acceptans/bekräftelse” till ditt mobilnummer. Var snäll och överväga din
registrering, om du har fått ett bekräftelsemeddelande från oss.
2,5. Du kan skicka ”PA STOP” innan du får ditt betalningsmeddelande, vilket
kommer att välja bort den aktuella tjänsten och betalning för den via
betaltjänsten på ditt mobilabonnemang. Ett gratis ”kostnadspåminnelse”
meddelande skickas till handenheten/mobilen före fakturering. Detta
kommer att bekräfta den tjänst du har startat, kostnaderna för tjänsten,
och påminna dig hur du stannar tjänsten så att du inte längre får premium
SMS och debitering. Se till att du sparar det här meddelandet på din
telefon för framtida referens.
2,6. Efter bekräftelse av registreringen för tjänsten och genom att ange din
e-post på bekräftelsesidan kommer du att få ett sms och epostmeddelande med inloggningsuppgifter till McAfee Total Protection
Application. Du kommer att uppmanas att ladda ner appen. Du kommer
deretter att få en sms melding per måned. Se kampanjen för villkoren för
detta erbjudande.
2,7. När du har anmält dig till tjänsten börjar du få
kostnadsmeddelanden/PSMS meldinger på 200 kr per månad.
Fortsättning av allmänna villkor
2,8. Om en mobilnätoperatör stöter på misslyckade leveransförsök på ett
premiummeddelande/PSMS innan en användare skickar in STOPPkommandot, kan nätverket fortfarande försöka återföra det misslyckade
meddelandet även efter att STOPP-kommandot har skickats till
Leverantören. Användare förstår och accepterar att Leverantören inte har
någon kontroll i denna fråga. Leverantören kommer dock att se till att inga
nya premiummeddelanden genereras av Leverantören efter mottagandet
av ett giltigt stoppkommando. Alla STOPP-kommandon besvaras med en
fri textmelding/SMS som bekräftar STOPP-kommandot och annulleringen
av prenumerationen enligt förklaringen i avsnittet Opt-out på den här
sidan.
Vår hjälplinje är 0772101135. Ring oss med eventuella kommentarer du kan
ha angående vår service. Du kan även använda detta nummer för att
avregistrera tjänsten.
2,9. Promotorn förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller
permanent, de tjänster och prenumerationen som ges till dig.
3. Övervägandeperiod
Om du avregistrerar dig från tjänsten inom 14 dagar har du möjlighet att
kräva återbetalning för avgifter under de första två veckorna som tjänsten
utfördes inom 14 dagar, om du vill göra det. Om du vill göra detta inom 14
dagar efter ditt inlämningsdatum, vänligen kontakta kundservice på
0772101135.
4. Opt-out (Avsluta prenumeration)
För att Avsluta prenumerationen svara bara ”PA STOPP” på någon av de
servicemeddelanden som mottas på din handenhet/mobil. Detta
textmeddelande är inte skiftlägeskänsligt, men någon annan variant av
den här texten får inte accepteras (E.G., vänligen sluta). Kom bara ihåg att
tjänsten avslutas när du har fått ett GRATIS svars-SMS från samma
kortnummer. Om du inte har fått ett textmeddelande för detta ändamål,
vänligen kontakta oss för att bekräfta att din registrering har avbrutits.
Kundtjänst 0772101135. Om du är ansluten till tjänster på mer än ett
kortnummer måste du skicka en stoppförfrågan till varje kortnummer för
att avsluta alla tjänster eller prenumerationer. För denna tjänst, skicka PA
STOPP till 72660 för att stoppa tjänsten.
5. Allmänna Villkor
5,1. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller
permanent, de tjänster och prenumerationen som ges till dig.
6. Vårt ansvar
6,1. Leverantören och dess förvaltningsansvar är ansvariga för beloppet av
de faktiska betalningarna.
6,2. Vi ska inte vara ansvariga:
för eventuella förluster eller skador som vi inte rimligen kunde ha förväntat
oss vid början av avtalet eller för förlust av eller korruption till data, system,
utrustning eller
för handlingar från oberoende tredje parter i samband med uttagningen, i
synnerhet bestämning av giltighet för en potentiell vinnare och eventuella
oförutsedda omständigheter som kan förhindra att dragningen äger rum.
7. Villkor för e-post och mobilmarknadsföring
7,1. Genom att ge oss ditt mobilnummer och din e-postadress, godkänner
du för McAfeeTotal Protection och dess förvaltningsföretag att skicka dig
ett tillfälle via e-post eller text och meddela dig om de senaste
erbjudanden och erbjudanden från vår grupp. Om du någonsin vill bli
avlägsen från någon av våra e-post / textutsändningar, kommer du att ha
en länk längst ner på varje e-postmeddelande som säger ”Opt-out, eller
gå till sidan ”Kontakta oss” på vår hemsida och fyll i webbformuläret, angä
”Avregistrera från marknadsföring” i meddelandefältet. Alternativt kan du
ringa vår hjälplinje på 0772101135. När du har gjort det kommer du att tas
bort från framtida sändningar.
7.2 För mer information om din integritet, besök: www.total-protection.com
8. Uppgift
Total Protection förbehåller sig rätten att tilldela och godkänna dessa
villkor helt eller delvis, när som helst utan föregående meddelande.
Användaren får inte tilldela någon av sina rättigheter eller skyldigheter
som följer av deras överenskommelse med och godkännande av dessa
Villkor.
9. Kontakt
Leverantören är Total Protection, ett varumärke för Mobixas B.V.-
korrespondensadress:
Nassaukade 157H
1053 LK Amsterdam
Nederländerna
Tel.: 0772101135
10. Ändringar i dessa Villkor
Vi strävar efter att uppfylla höga krav och våra policyer och rutiner är
därför ständigt under granskning. Från tid till annan kan vi uppdatera våra
användarvillkor och sekretesspolicy för att optimera användarupplevelsen
och följa lagar och förpliktelser. Vi rekommenderar därför att du
kontrollerar dessa sidor regelbundet för att se över våra nuvarande
policyer.
11. Klagomål
Vi gör alltid vårt bästa för att tillgodose behoven hos dem som kontaktar
oss, men vi uppskattar att ibland kan du befinner dig i en situation där du
inte är nöjd med den tjänst som har tillhandahållits. Om du vill göra ett
klagomål angående kontakten du har haft med eller den tjänst du har fått
från oss anger den här policyen processen du vill använda.
Alla klagomål kommer att behandlas på lämpligt sätt och kommer att
undersökas av en anställd inom företaget med tillräcklig anställning för att
lösa problemen. Medan du klarar av ditt klagomål lovar vi att du alltid
respekterar dig, vi förväntar oss samma beteende mot vår personal. Alla
kundservicesamtal registreras och vår personal förbehåller sig rätten att
säga upp/avsluta samtal där de känner sig ”misshandlade” eller hotade.
Majoriteten av alla klagomål kan hanteras och lösas vid första
kontaktpunkten, men detta är inte alltid möjligt. Vi strävar efter att slutföra
alla undersökningar och lösa alla klagomål inom 10 arbetsdagar efter det
att klagomålet gjorts.
Hur man gör ett klagomål
Alla klagomål kan göras per telefon eller via e-post med hjälp av
nedanstående information:
Telefon: 0772101135
E-post: [email protected]
För att ditt klagomål ska vara korrekt registrerat, ge oss följande
information:
Ditt fullständiga namn, önskad kontaktmetod, mobilnummer och epostadress
Din postadress, så att skriftlig kommunikation kan göras vid behov
Fullständiga uppgifter om klagomålet inklusive eventuella kontakter som
du kan ha haft med oss, eller någon av de tjänster vi tillhandahåller. Vi
skulle föreslå att du rådde om vad som hände, när det hände, vem du
behandlade om någon, vad du vill ha ytterligare förtydligande om varför
du tycker vad som hänt är fel och vad du vill att vi ska göra för att sätta
saker rätt.
Alla ovanstående uppgifter kommer att hållas konfidentiella och privata,
för att endast användas för att undersöka och reagera på klagomålet.
Denna information kommer inte att lämnas till tredje part om det inte är
absolut nödvändigt för att fullständigt undersöka klagomålet, genom att
lämna in ett klagomål, håller du med om att detta kan inträffa.
Kunder som kan klaga;
Ett klagomål kan göras av någon som har fått tjänster från eller relaterade
till Mobixas B.V., eller en företrädare för den ovan beskrivna
tjänsteanvändaren. Om en representant vill göra ett klagomål på uppdrag
av någon annan, kan det hända att de uppmanas att bevisa att de har
tillstånd från tjänsteanvändaren att göra klagomålet eller frågan på deras
vägnar.
Efter ett klagomål har gjorts.
Om ett klagomål görs personligen eller via telefon:
En skriftlig registrering av klagomålet kommer att göras och hållas, vilket
kan lämnas på begäran.
En inspelning av telefonsamtalet kommer att göras om möjligt
Alla klagomål får svar inom 2 arbetsdagar, men om ytterligare utredning
är nödvändig innan en förklaring / resolution kan lämnas, strävar vi efter
att lösa ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När du svarar på ditt klagomål
följer vi de förfaranden som anges i denna policy om inte andra riktlinjer är
överens med klaganden och kommer att se till att
Du förstår hur du klargör ditt klagomål och hålls underrättad om detta.
Du blir omedelbart medveten om resultatet av ditt klagomål
Ditt klagomål och den information du ger oss behandlas konfidentiellt
Vi kommer att berätta vilka steg vi tänker vidta för att avhjälpa eventuella
klagomål som uppenbaras.
Klagomål ska göras så snart som möjligt efter att händelsen har orsakat
klagomålet. Vi förväntar oss att alla klagomål är aktuella; Vi kommer dock
att acceptera ett historiskt klagomål om vi är nöjda med att:
Klaganden kan ge en giltig anledning att inte göra klagomålet tidigare, och
Trots förseningen är det fortfarande möjligt att undersöka klagomålet på
ett effektivt och rättvist sätt
Det är viktigt för den klagande att vara medveten om att om deras
klagomål innebär att de ifrågasätter användningen av eller registrering till
någon av våra tjänster, kan de vara skyldiga att lämna bevis som
bekräftar deras anspråk (Till exempel en kopia av mobilräkningen). Precis
som med all annan personlig information, i vilket fall som klaganden är
skyldig att tillhandahålla ytterligare information eller dokumentation,
kommer detta endast att användas för att undersöka och reagera på det
klagomål som gjorts och kommer att hållas konfidentiellt och privat.
Alla klagande har rätt att hänskjuta sitt klagomål till den behöriga styrelsen
om de är missnöjda med resultatet av vår utredning, men denna
hänvisning måste göras av klaganden och kommer inte att göras av
Mobixas B.V. på klagandens vägnar.
Alla klagande får möjlighet att få ett bekräftelsebrev eller e-post på
begäran. Detta kommer inte bara att diskutera klagomålet, utan också hur
klagomålet hittills har hanterats och den tidpunkt då undersökningen av
klagomålet sannolikt kommer att slutföras.
När ett klagomål har behandlats
När utredningarna har slutförts kan en rapport lämnas på begäran, som
innefattar:
En detaljerad förklaring av hur klagomålet har beaktats
Slutsatserna, inklusive alla nödvändiga åtgärder, och
Bekräftelse att eventuella åtgärder som krävs har antingen redan tagits
eller, om inte än, tagits, den föreslagna tidsplanen när en sådan åtgärd
kommer att slutföras
Ett brev / e-mail kommer att skickas till klaganden om det behövs,
bekräftar all ovanstående information och påminner dem om deras rätt
att ta upp frågan vidare om de är missnöjda med resultatet.
Under omständigheter där svaret / slutresultatet av undersökningen inte
är klart inom 10 arbetsdagar kommer vi att underrätta klaganden om detta
och förklara orsaken till varför.