Zasady i Warunki

Regulamin świadczenia usługi McAfee® Total Protection oraz serwisu subskrypcyjnego

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z usług przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, Total-Protectionr, jest Mobixas B.V, Nasssukade 157 H , 1053 LK Amsterdam, Holandia adres e-mail [email protected] kontakt w sprawie reklamacji 22 244 4022
 2. Z Usługi Total-Protectionr oraz Serwisu (pojęcia zdefiniowane w par. I ust. 6 poniżej) mogą korzystać Użytkownicy sieci następujących operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp. z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS) („Operatorzy” lub „Operator” w zależności od kontekstu).
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Mobixas B.V nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Mobixas B.V, a wiec na stronie internetowej www.total-protection.io. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Mobixas B.V.
 5. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi oraz Serwisu.
 6. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierającą treść wpisana przez nadawcę.

Multimedia – oznacza różnego rodzaju cyfrowe produkty w postaci filmów oferowane w Usłudze, do których dostęp Użytkownik uzyskuje w ramach Serwisu. Multimedia zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały.

Usługa/ Usługa Total-Protectionr– oznacza usługę, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu na indywidualne żądanie, z odpłatnym dostępem subskrypcyjnym (w ramach Serwisu uzyskiwanym w związku ze skorzystaniem przez Użytkowania z Usługi dostępowej Operatora) do oferowanych w Usłudze Multimediów dostępnych na stronie www.total-protection.io

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu i Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwis – odpłatny serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji, Użytkownik, w zawiązku ze skorzystaniem z Usługi dostępowej Operatora, uzyskuje dostęp do Multimediów oferowanych w Usłudze (dostęp jest automatycznie przedłużany z częstotliwością, określoną w Regulaminie).

Usługa dostępowa – usługa świadczona przez Operatora na podstawie odpowiedniego regulaminu danego Operatora, umożliwiająca użytkownikom końcowym Operatora zamówienie odpłatnego dostępu do treści cyfrowych oferowanych w usługach podmiotów trzecich (w takich jak Total-Protectionr) oraz dokonanie płatności za zamówienie poprzez dodanie należnej opłaty na fakturze za zakup usług telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku użytkownika końcowego postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie użytkownika końcowego (w przypadku użytkownika końcowego prepaid).

 1. Zasady korzystania

 

 1. Opis Usługi oraz Serwisu dostępny jest na stronie internetowej www.total-protection.io lub w reklamach i materiałach promocyjnych.
 2. Aktywacja Serwisu z wykorzystanym Usługi dostępowej możliwa jest w następujący sposób:
 3. a) Użytkownik powinien wpisać[1] na stronie aktywacyjnej, swój numer telefonu oraz kliknąć w wyodrębnione pole „Zamawiam”. Następnie Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie bezpłatną wiadomość SMS z unikalnym kodem autoryzacyjnym PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie i zatwierdzić go klikając w wyodrębnione pole „Zamawiam i Płacę”
 4. b) Użytkownik, w przypadku uwierzytelnienia jego numeru telefonu jako należącego do sieci Operatora[2], powinien kliknąć na stronie aktywacyjnej w pole „Kliknij aby zaakceptować regulamin” a następnie aby potwierdzić aktywację kliknąć w pole „Kliknij aby zamówić i zapłacić”.
 5. Po aktywacji Serwisu do Użytkownika wysłana jest bezpłatna wiadomość SMS zawierająca m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informacje dot. kosztu i częstotliwości przedłużania dostępu, link do strony .gdzie opublikowany jest niniejszy Regulamin, informację o sposobie bezpłatnej dezaktywacji Serwisu.
 6. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie, wysyłając wiadomość SMS o podanej poniżej treści na wskazany poniżej numer. Dezaktywacja Serwisu jest bezpłatna.

Numer dezaktywujący: 80711 dla  PLUS/ORANGE; 80713 TMOBILE  lub 194 (dla użytkowników sieci Play)

Komenda dezaktywująca: STOP  McAfee

Wiadomość dezaktywująca Serwis należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego dany został zamówiony.

Istnieje także możliwość zlecenia dezaktywacji Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] . W wiadomości e-mail należy podać numer telefonu, dla którego Serwis ma zostać dezaktywowany.

Dezaktywacja Serwisu skutkuje zakończeniem dostępu do Multimediów oferowanych w Usłudze  Total-Protectionr z chwilą zakończeniem opłaconego okresu dostępu.

 1. Od momentu aktywacji Serwisu, dostęp do Usługi Total-Protectionr będzie przedłużany raz w tygodniu wg. poniższej stawki:

Orange/Plus/ T-Mobile/Play – 12,19 zł netto (14,99 zł brutto )

Częstotliwość przedłużania dostępu: 1 raz/tydzień

 1. Każdy Użytkownik Serwisu po dokończeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powyżej uzyskuje dostęp zawartości serwisu Total-Protection . w tym do testów , quizów , zagadek logicznych

III. Opłaty za Serwis

 1. Użytkownik obciążany jest stawką której wysokość określona została w par. II ust. 6 Regulaminu. Dostęp jest automatycznie przedłużany z częstotliwością, zgodnie z par. II ust. 6.
 2. Opłaty pobierane są przez Operatorów poprzez dodanie opłaty na fakturze za zakup usług telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku użytkownika końcowego postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie użytkownika końcowego (w przypadku użytkownika końcowego prepaid).
 3. Określona w Regulaminie stawka nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet ani ewentualnych opłat związanych z transmisja danych.

Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu oraz Usług

 1. Realizacja aktywacji Serwisu i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usługi:
 2. a) telefon komórkowy wyposażony w aktywną kartę SIM w sieci jednego z Operatorów posiadające z funkcjonalności umożliwiające aktywację i korzystanie z Serwisu, (w tym odbieranie wiadomości SMS, brak blokad w rozumieniu odpowiedniego regulaminu danego Operatora uniemożliwionych korzystanie z Usługi dostępowej),
 3. b) połączenie z siecią Internet,
 4. c) komputer, telefon lub inne urządzenie cyfrowe z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome) prawidłowo skonfigurowane (w szczególności w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujących skorzystanie z Usługi);
 5. d) prawidłowe skonfigurowanie ww. urządzeń w szczególności w zakresie transmisji danych.
 6. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z urządzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu i usługi Total-Protectionr.
 7. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonalności oraz interoperacyjności Multimediów, w tym kompatybilność z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urządzenia, na którym Multimedia maja zostać odtwarzane, a także ewentualne techniczne środki ich ochrony mogą być również podane na stronie www.total-protection.io? przy wybranych przez Użytkownika Multimediach.
 8. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu czy Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.
 9. Multimedia udostępniane Użytkownikowi, zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały. Także sam układ i wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.
 10. Użytkownik uzyskujący dostęp do Multimediów w ramach Usługi ma prawo do korzystania z nich wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtwarzania Multimediów na telefonie, komputerze czy innym przeznaczonym do tego urządzeniu. W szczególności Użytkownik nie jest uprawiony do kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, prezentowania, publikowana, czy rozpowszechniane w jakikolwiek sposób Multimediów czy ich części. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów w zakresie opisanym powyżej wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczoną jest dana Usługa). W szczególności oznacza to, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów lub ich części w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.
 11. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Postepowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące opłat za Serwis oraz Usługi dostępowej Operatora mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamacje i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Mobixas B.V wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące Usługi i Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi lub wykrytymi wadami.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do Mobixas B.V w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub [email protected] zostać wysłana w formie pisemnej Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikacje jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;
 4. b) nazwę Usługi, której reklamacja dotyczy,
 5. c) wyjaśnienie przez Użytkownika przedmiotu reklamacji ,
 6. d) okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
 7. e) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.
 8. Mobixas B.V zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.Mobixas B.V Mobile może przesłać odpowiedz w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. Użytkownik będący konsumentem posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj. możliwość złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (WIIH) czy wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dane osobowe

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Mobixas B.V, Nasssukade 157 H , 1053 LK Amsterdam, Holandia adres e-mail [email protected]
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit b, f w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Usługi McAfee® Total Protection, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Usłudze Total-Protectionr do czasu ewentualnego żądania ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi.Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Natomiast w zakresie ustalenia i dochodzeni roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.
 4. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: dane niezbędne do świadczenia usług (numer telefonu, IP) a także dane kontaktowe Użytkownika, imię, nazwisko w przypadku rozpatrywania reklamacji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w ramach Usługi czy do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora a także podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.;
 7. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia (zamówienie odpłatnego dostępu) przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia od Umowy w chwili aktywacji Serwisu.
 2. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Mobixas B.V zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana cech lub funkcji Usługi związanych z rozwojem funkcjonalności Usługi, postępem technicznym lub technologicznym lub mająca na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z Usługi czy uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami, zmiana w ofercie Usługi, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Usługę lub treść Regulaminu, wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Usługi Total-Protectionr na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tych zmian. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu Użytkownik jest uprawiony do rezygnacji z korzystania z Usługi i Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
[1] W przypadku niektórych Operatorów możliwe także uwierzytelnienie numeru telefonu przez systemy Operatora gdy telefon łączy się z siecią Internet po sieci Operatora. Jeśli numer zostanie uwierzytelniony jako należący do klienta danego Operatora Użytkownik od razu otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z unikalnym kodem autoryzacyjnym PIN [2] Dostępne w przypadku niektórych Operatorów gdy telefon łączy się z siecią Internet po sieci Operatora.r

Copyright 2023 © McAfee Mobixas